Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
24/10/2017 07:37
WeatherLink realtime Actual 0:00:43 24/10/2017 07:37
WeatherLink FTP Actual 0:04:38 24/10/2017 07:33
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:04:59 > 0:05:15
24/10/2017 05:33
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 5:09:29 > 0:05:15
24/10/2017 02:28