Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
16/12/2017 19:30
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:33 > 0:01:30
16/12/2017 19:26
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:40 > 0:05:15
16/12/2017 19:23
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:07:52 > 0:05:15
16/12/2017 18:23
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 18:02:22 > 0:05:15
16/12/2017 01:28