Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
01/04/2020 07:30
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:26 > 0:01:30
01/04/2020 07:26
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:11 > 0:05:15
01/04/2020 07:23
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:07:40 > 0:05:15
01/04/2020 05:23
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 5:27:05 > 0:05:15
01/04/2020 02:03