Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
02/06/2020 04:09
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:03:08 > 0:01:30
02/06/2020 04:06
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:06:15 > 0:05:15
02/06/2020 04:03
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:06:39 > 0:05:15
02/06/2020 02:03
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 2:06:18 > 0:05:15
02/06/2020 02:03