Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
17/02/2019 11:37
WeatherLink realtime Actual 0:01:29 17/02/2019 11:36
WeatherLink FTP Actual 0:04:20 17/02/2019 11:33
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:04:47 > 0:05:15
17/02/2019 10:33
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 10:34:21 > 0:05:15
17/02/2019 01:03