Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/04/2019 12:55
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:03:05 > 0:01:30
22/04/2019 12:52
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:03 > 0:05:15
22/04/2019 12:48
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:07:21 > 0:05:15
22/04/2019 10:48
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 10:52:02 > 0:05:15
22/04/2019 02:03