Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/02/2018 19:04
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:02:37 > 0:01:30
18/02/2018 19:02
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:06:34 > 0:05:15
18/02/2018 18:58
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:06:50 > 0:05:15
18/02/2018 17:58
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 18:01:14 > 0:05:15
18/02/2018 01:03