Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
23/06/2018 00:16
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:37 > 0:01:30
23/06/2018 00:11
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:54 > 0:05:15
23/06/2018 00:08
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:08:11 > 0:05:15
22/06/2018 22:08
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 22:12:36 > 0:05:15
22/06/2018 02:03