Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
16/07/2019 09:04
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:02:08 > 0:01:30
16/07/2019 09:02
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:06:03 > 0:05:15
16/07/2019 08:58
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:06:22 > 0:05:15
16/07/2019 06:58
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 7:00:51 > 0:05:15
16/07/2019 02:03