Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
25/09/2022 01:03
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:01:58 > 0:01:30
25/09/2022 01:01
WeatherLink FTP Actual 0:04:43 25/09/2022 00:58
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:05:10 > 0:05:15
24/09/2022 22:58
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 22:59:38 > 0:05:15
24/09/2022 02:03