Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20/06/2021 09:10
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:16 > 0:01:30
20/06/2021 09:06
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:11 > 0:05:15
20/06/2021 09:03
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:07:33 > 0:05:15
20/06/2021 07:03
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 7:07:05 > 0:05:15
20/06/2021 02:03