Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20/01/2021 02:08
WeatherLink realtime NO actualitzat 13:31:49 > 0:01:30
19/01/2021 12:36
WeatherLink FTP NO actualitzat 13:34:40 > 0:05:15
19/01/2021 12:33
WeatherLink weather data NO actualitzat 14:35:04 > 0:05:15
19/01/2021 11:33
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 25:04:29 > 0:05:15
19/01/2021 01:03