Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
28/09/2021 03:36
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:05:32 > 0:01:30
28/09/2021 03:31
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:08:37 > 0:05:15
28/09/2021 03:28
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:08:49 > 0:05:15
28/09/2021 01:28
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 1:33:13 > 0:05:15
28/09/2021 02:03