Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
09/03/2021 02:26
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:10 > 0:01:30
09/03/2021 02:22
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:08:05 > 0:05:15
09/03/2021 02:18
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:08:29 > 0:05:15
09/03/2021 01:18
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 1:22:57 > 0:05:15
09/03/2021 01:03