Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
05/02/2023 02:25
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:03:10 > 0:01:30
05/02/2023 02:22
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:07:05 > 0:05:15
05/02/2023 02:18
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:07:21 > 0:05:15
05/02/2023 01:18
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 1:21:51 > 0:05:15
05/02/2023 01:03