Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
29/03/2023 15:48
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:02:29 > 0:01:30
29/03/2023 15:46
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:05:19 > 0:05:15
29/03/2023 15:43
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:05:49 > 0:05:15
29/03/2023 13:43
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 13:45:17 > 0:05:15
29/03/2023 02:03