Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
09/03/2021 02:52
WeatherLink realtime Actual 0:00:39 09/03/2021 02:52
WeatherLink FTP Actual 0:04:39 09/03/2021 02:48
WeatherLink weather data NO actualitzat 1:04:52 > 0:05:15
09/03/2021 01:48
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 1:49:20 > 0:05:15
09/03/2021 01:03